Privacybeleid -Blue Professional Poolware B.V.

Over ons privacybeleid
Blue Professional Poolware B.V. hecht veel waarde aan uw privacy. We verwerken uitsluitend gegevens die we nodig hebben voor (de verbetering van) onze diensten en gaan zorgvuldig om met alle informatie over u en over uw gebruik van onze diensten. Uw gegevens worden niet gedeeld met derde voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de diensten geleverd door BLUE Professional Poolware B.V. De startdatum voor de geldigheid van dit privacybeleid is 13/02/2019, met de publicatie van een nieuwe versie, zijn alle voorgaande versies niet meer geldig. Dit privacybeleid laat zien welke informatie we over u verzamelen, waar het voor gebruikt wordt en met welke partners het gedeeld wordt. Daarnaast laat het zien onder welke voorwaarden deze gegevens met derden kunnen worden gedeeld. We leggen ook uit hoe we u gegevens opslaan, hoe we uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot het verstrekken van persoonlijke gegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze beheerder van privacyzaken. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over onze gegevens verwering
Hieronder kunt u lezen hoe we uw gegevens verwerken, waar we het opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en voor wie de gegevens zichtbaar zijn.

Webshop beheer en software
Wij maken gebruik van webhosting en hun e-mail service. Persoonlijke gegevens verzameld door onze webhost partner, met het gebruik van onze website en diensten worden niet gedeeld. Onze partner heeft toegang tot deze gegevens nodig om geavanceerde (technische) ondersteuning te bieden. Ze zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Onze partner is verplicht, op basis van de overeenkomst die we met hen hebben, de nodige voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen te nemen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Onze webshop is ontwikkeld met behulp van geavanceerde webshop-software. We beheren onze website zelf. We hebben de nodige voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen getroffen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Zo hebben we een SSL-codering en een sterk wachtwoordbeleid.

E-mail en mailinglijsten
Voor onze reguliere zakelijke mail maken we gebruik van e-maildiensten die door een andere partij worden aangeboden. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies of corruptie van uw gegevens te voorkomen. Deze partij heeft geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers
Onze betalingsprovider verwerkt (een deel van) onze betalingen in de webshop. Onze partner verwerkt uw naam, adres en woonplaatsinformatie. We verwerken ook betalingsinformatie zoals uw bankrekeningnummer (of creditcard nummer). We zorgen ervoor dat onze partners passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Onze partner heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te gebruiken om hun diensten te verbeteren. In het geval van een verzoek voor een uitgestelde betaling delen we persoonlijke en bestelinformatie met de juiste betalingsprovider. Onze betalingsprovider bewaart uw gegevens niet langer dan toe is gestaan volgens de wettelijke voorwaarden.

Transport en logistiek
Voor de levering van uw producten maken wij gebruik van verschillende transport diensten. Voor een succesvolle levering is het belangrijk dat we uw naam, adres en overige gegevens die belangrijk zijn voor transport delen met de transportservice. Ze gebruiken deze informatie uitsluitend met het doel de leveringsovereenkomst uit te voeren.

Accounting en boekhouding
Voor onze accounting, administratie en boekhouding maken wij gebruik van een administratiepartner. We delen uw naam, adres, overige belangrijke gegevens en algemene gegevens met betrekking tot uw bestelling/aankoop. Deze gegevens worden gebruikt voor het beheer van verkoopfacturen. Uw persoonlijke gegevens worden veilig verzonden en opgeslagen. Onze partner heeft passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of ongeoorloofd gebruik. Onze partner is verplicht tot een geheimhoudingsplicht en zal uw gegevens dien overeenkomstig behandelen. Wij zorgen ervoor dat onze partner geen directe toegang heeft tot uw gegevens en uw persoonsgegevens niet gebruikt voor andere doeleinden dan eerder beschreven.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de gegevensverwerking
Wij gebruiken uw gegevens met als enig doel u onze diensten te verlenen. Dit betekent dat het doel voor het verwerken van deze gegevens in relatie staat met de opdracht of taak die u ons aanbiedt. Als u informatie met ons deelt en wij deze informatie gebruiken (om niet op basis van een verzoek) later contact met u op te nemen, zullen wij eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, met andere doeleinden dan het voldoen aan boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allen verplicht tot een geheimhoudingsplicht op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben, een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Informatie die automatisch door onze website wordt verzameld, wordt uitsluitend verwerkt met als enig doel om u te voorzien en/of onze diensten verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres (geanonimiseerd), webbrowser en besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie.

Samenwerking in fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In sommige gevallen kunnen wij door de overheid verplicht worden om uw informatie te delen met het doel om te assisteren bij een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen worden we gedwongen om te voldoen aan en te assisteren, maar zullen we, op basis van legale mogelijkheden, bezwaar kunnen maken.

Bewaartermijnen
We bewaren uw gegevens zolang u een klant bij ons bent. Dit betekent dat we uw klantprofiel behouden en behouden totdat u ons bekend maakt dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Een dergelijke boodschap functioneert ook als een verzoek om te worden vergeten. We zijn verplicht om facturen te bewaren met uw (persoonlijke) informatie als gevolg van relevante administratieve verplichtingen, deze informatie wordt veilig opgeslagen zolang de relevante termijn voor deze verplichtingen nog niet is verstreken. Personeel heeft geen toegang meer tot uw klantprofiel en alle documenten die zijn gemaakt vanwege uw opdracht of taak.

Uw rechten
Op basis van een geldig Nederlands en Europees recht heeft u als betreffende partij bepaalde rechten als het gaat om persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u een uitleg van deze rechten en hoe u, als betreffende partij, deze rechten kunt inroepen. In principe, om misbruik te voorkomen, sturen wij alleen facturen en kopieën van uw gegevens naar e-mailadressen die u ons kenbaar heeft gemaakt. Indien u deze gegevens wenst te ontvangen op een ander e-mailadres of per post, zullen wij u vragen om zich dienovereenkomstig te identificeren. We houden een administratie bij van de afgesloten verzoeken, in het geval van een verzoek om te worden vergeten, zullen we een administratie van geanonimiseerde gegevens bijhouden. U ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens in bestanden die zijn gestructureerd in een machine leesbaar formaat op basis van gegevens classificaties die we in ons systeem gebruiken. U behoudt zich ten allen tijde het recht voor om een klacht in te dienen bij de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens indien u vermoedt dat wij uw persoonlijke informatie verkeerd of onjuist behandelen.

Recht op inzage
U behoudt ten allen tijde het recht om de gegevens te bekijken die wij verwerken en die een relatie hebben of kunnen hebben voor uw persoon. U kunt een dergelijke verzoek aanvragen bij ons contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek is goedgekeurd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een toegevoegd overzicht van de verwerkers die deze gegevens beheren, maar ook met vermelding van de categorieën waaronder wij deze gegevens opslaan.

Recht op rectificatie
U behoudt ten alle tijde het recht om de gegevens die wij verwerken, die betrekking hebben of een verband houden met uw persoon, te laten aanpassen. U kunt een dergelijke verzoek aanvragen bij ons contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek is goedgekeurd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. Recht op beperking van de verwerking. U behoudt ten allen tijde het recht om de gegevens te beperken die wij verwerken, die een relatie hebben of kunnen worden herleid tot uw persoon. U kunt een dergelijke verzoek aanvragen bij ons contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek is goedgekeurd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de verwerking van uw gegevens beperkt is tot u ervoor kiest om de genoemde beperking te annuleren.

Recht op overdraagbaarheid
U behoudt ten alle tijde het recht om de door ons verwerkte gegevens die betrekking hebben op uw als persoon of die herleidbaar zijn naar uw als persoon te laten verwerken door een derde partij naar keuze. U kunt een dergelijke verzoek aanvragen bij ons contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek is goedgekeurd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres uw (persoonlijke) facturen of kopieën van gegevens die wij, of derden namens ons, hebben verwerkt. Het is zeer waarschijnlijk dat we in een dergelijk geval onze diensten niet langer aan u kunnen aanbieden, omdat we de vorige gegevensveiligheid niet langer kunnen garanderen.

Recht van verzet en andere rechten
U behoudt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking door ons, of namens ons door derden, van uw persoonsgegevens. In het geval van een dergelijk bezwaar zullen we onmiddellijk alle verwerking van uw gegevens staken terwijl uw bezwaar wordt onderzocht en afgehandeld. In geval van een gerechtvaardigd bezwaar zullen wij alle facturen en/of kopieën van persoonsgegevens die wij, of derden namens ons, hebben verwerkt tot dat moment en de verwerking daarna stopzetten. U behoudt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profilering. Wij verwerken uw gegevens op een zodanige wijze dat dit recht niet van toepassing is. Mocht u van mening zijn dat dit recht wel van toepassing is dan vragen wij u contact op te nemen met onze verantwoordelijke voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden ons ten allen tijde het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina wordt echter altijd de meest recente versie van ons privacybeleid weergegeven. We zullen af en toe onze privacy-en cookie verklaringen updaten. We raden u aan om deze pagina regelmatig te bezoeken om te zien of er wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Bedrijfsgegevens
Blue Professional Poolware B.V.
Korenmijt 1
5741PP, Beek en Donk
Nederland
T + 31 (0) 85 07 68 88 5
E info@blueppw.com