Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen Blue Professional Poolware B.V., hierna: Blue Professional Poolware en u, de klant.
2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als Blue Professional Poolware producten/diensten van derden koopt/afneemt en deze aan u levert.
3. Uw voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet.
4. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. U moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
5. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
6. Met ‘producten’ wordt bedoeld de door Blue Professional Poolware ter verkoop aangeboden verkochte en geleverde goederen.
7. Met ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden ook per e-mail bedoeld.

Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst?
1. Alle aanbiedingen van Blue Professional Poolware zijn vrijblijvend en gelden 14 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De aanbieding is gebaseerd op de door u verstrekte informatie. Als blijkt dat deze informatie onjuist is, mag Blue Professional Poolware de aanbieding aanpassen en komen de kosten voor uw rekening.
2. Wanneer u een offerte van Blue Professional Poolware ontvangt en hiermee akkoord bent, moet u deze ondertekenen en terugsturen aan Blue Professional Poolware. De overeenkomst komt tot stand door ontvangst van de getekende offerte of doordat feitelijk wordt begonnen met de werkzaamheden door Blue Professional Poolware.
3. Als er voor een levering geen schriftelijke offerte is gemaakt of ondertekend, wordt de factuur of afleverbon als opdrachtbevestiging beschouwd, die geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4. Maten, gewichten, afbeeldingen, tekeningen, technische en/of chemische specificaties, soort, hoeveelheid, samenstelling en kwaliteit, opgenomen in de aanbieding, zijn bij benadering.
5. Als een wijziging van de overeenkomst leidt tot hogere kosten, mag Blue Professional Poolware dit doorberekenen aan u.
6. U kunt geen rechten ontlenen aan eerdere door Blue Professional Poolware gedane aanbiedingen of reclamemateriaal.

Artikel 3. Hoe gaat de levering in zijn werk?
1. Blue Professional Poolware zal iedere prestatie leveren zoals schriftelijk is overeengekomen en Blue Professional Poolware mag hiervoor gebruik maken van derden.
2. De afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. De levertermijn gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, mits alle benodigde gegevens zijn ontvangen en eventueel gewenste betalingszekerheid is gegeven. Indien er een tijdschema is opgenomen in de overeenkomst zal Blue Professional Poolware ervoor zorgen dat de levertermijnen in dit tijdschema zoveel mogelijk worden nageleefd.
3. Blue Professional Poolware zorgt niet voor de montage en/of installatie.
4. Het risico van de producten gaat over van Blue Professional Poolware op u, op het moment dat de producten in uw feitelijke macht of die van uw hulppersoon komen.
5. Bij levering af magazijn: Standaard worden de producten geleverd af magazijn van Blue Professional Poolware (in Beek en Donk). U moet de producten afnemen op het moment dat Blue Professional Poolware aangeeft dat ze opgehaald kunnen worden. Als u de producten – na sommatie tot afname – na acht dagen nog steeds niet opgehaald heeft, dan mag Blue Professional Poolware de producten aan een ander verkopen of voor uw risico opslaan. U bent de aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd. Blue Professional Poolware mag in dit geval de overeenkomst ontbinden.
6. Bij levering bij u:
– Als wordt afgesproken, dat de producten door of namens Blue Professional Poolware bij u worden afgeleverd, worden ze afgeleverd op het door u doorgegeven adres.
– U moet ervoor zorgen, dat de opslagplaatsen waar Blue Professional Poolware de producten moet afleveren, onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn. U moet de producten afnemen op het moment dat ze bij u worden bezorgd. Als u de afname weigert of onvoldoende informatie verstrekt die noodzakelijk is voor de levering, dan zullen de producten voor uw risico worden opgeslagen door Blue Professional Poolware. U bent de aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd.
7. De kosten van levering, waaronder verpakking, transport en transportverzekering zijn voor uw rekening. Deze kosten zijn niet meegenomen in de prijslijsten of offertes die u van Blue Professional Poolware heeft ontvangen.
8. Materialen benodigd voor het uitvoeren van de levering, waaronder pallets en alle soorten emballage, blijven te allen tijde eigendom van Blue Professional Poolware.

Artikel 4. Wat kunt u van Blue Professional Poolware verwachten?
1. Blue Professional Poolware zal haar werkzaamheden naar haar beste kennis, ervaring en wetenschap, zorgvuldig uitvoeren. Blue Professional Poolware zal uw belangen naar beste kunnen behartigen.
2. Blue Professional Poolware zal al uw gegevens vertrouwelijk behandelen, voor zover Blue Professional Poolware behoort te weten dat het om vertrouwelijke gegevens gaat.

Artikel 5. Wat zijn uw verplichtingen?
1. U moet alle gegevens, die Blue Professional Poolware nodig heeft om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, op tijd en volledig aan Blue Professional Poolware overhandigen. U bent ervoor verantwoordelijk dat deze gegevens juist zijn.
2. Blue Professional Poolware hoeft de door u verstrekte informatie alleen globaal te toetsen en dan alleen aan de normen binnen het vakgebied van Blue Professional Poolware.
3. Wanneer er vertraging ontstaat bij het uitvoeren van de overeenkomst, en deze vertraging aan u is toe te rekenen , zullen alle kosten en schades die hieruit voortvloeien voor uw rekening en risico komen.
4. Wanneer u tijdig meldt dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst voldoen, zal Blue Professional Poolware op zo kort mogelijke termijn de nodige reparaties uitvoeren. Wanneer de producten niet aan de overeenkomst voldoen maar dit een gevolg is doordat u in strijd met de overeenkomst heeft gehandeld, dan worden de kosten van deze reparatie bij u in rekening gebracht.
5. U bent verplicht om geleverde producten direct na ontvangst te keuren en te controleren. Eventuele bezwaren, gebreken of defecten moeten onmiddellijk (binnen vijf dagen na levering) schriftelijk aan Blue Professional Poolware worden gemeld. Zonder deze melding worden de betreffende producten geacht te zijn geleverd zonder beschadiging, defecten of gebreken en wordt ervan uitgegaan dat Blue Professional Poolware conform de overeenkomst heeft geleverd.
6. Klachten met betrekking tot niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen direct (binnen vijf dagen na constatering) schriftelijk te worden gemeld aan Blue Professional Poolware zodat Blue Professional Poolware in staat is de klacht te onderzoeken en zo nodig reparaties te verrichten.
7. Het melden van een klacht schort uw betalingsverplichting niet op.
8. U zorgt ervoor dat de ruimten waarin zich door Blue Professional Poolware onder garantie geleverde producten bevinden, voldoen aan de eisen die gelden om de door Blue Professional Poolware geleverde producten normaal te kunnen laten functioneren.

Artikel 6. Wat zijn de kosten van de producten van Blue Professional Poolware?
1. In de overeenkomst zijn de door u te betalen kosten in euro’s vastgelegd.
2. Alle kosten zijn exclusief btw. Ook andere door de overheid opgelegde heffingen, transport- en afleveringskosten, reis- en verblijfkosten in het buitenland en gebruik van bijzondere installaties zijn niet inbegrepen.
3. Blue Professional Poolware heeft het recht om in de contractperiode de prijs te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor Blue Professional Poolware met zich meebrengen. Wijzigingen gaan binnen één maand na aankondiging daarvan in. Bent u het niet eens met wijziging van de kosten? Dan kunt u binnen acht dagen na de aankondiging van de wijziging, de overeenkomst met Blue Professional Poolware schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
4. Wanneer u nog niet aan al uw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag Blue Professional Poolware haar verplichtingen uitstellen totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
5. U aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de overeenkomst kan worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang ongeacht welke partij hiervoor de aanleiding heeft gegeven. Kosten voor extra werkzaamheden/producten zullen mondeling worden besproken en apart aan u in rekening gebracht.

Artikel 7. Hoe betaalt u voor de producten van Blue Professional Poolware?
1. Blue Professional Poolware verstuurt rechtstreeks een factuur aan u, deze moet u binnen 14 dagen na de factuurdatum voldoen.
2. U bent niet gerechtigd om betalingen, op welke grond dan ook, op te schorten, dan wel te verrekenen met (vermeende) vorderingen op Blue Professional Poolware.
3. Wanneer Blue Professional Poolware in gedeelten levert, mag ieder gedeelte afzonderlijk worden gefactureerd.
4. Voor professionele partijen geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u direct in verzuim verkeert en na de vervaldag van de factuur, rente verschuldigd bent. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente. Ook moet u dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van Blue Professional Poolware betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.
5. Blue Professional Poolware heeft het recht om zekerheid van u te vorderen voor het nakomen van uw (betalings-)verplichtingen. Ook is Blue Professional Poolware bevoegd om de betalingsvoorwaarden te wijzigen wanneer zij van mening is dat uw financiële positie of uw betalingsgedrag hiertoe aanleiding geeft.
6. Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan moet u dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Blue Professional Poolware laten weten. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. Bezwaren tegen de factuur schorten uw betalingsverplichting niet op.

Artikel 8. Wanneer en hoe eindigt de overeenkomst?
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals opgenomen in de overeenkomst.
2. Beide partijen hebben de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Dit kan alleen tegen het einde van de contractperiode of, wanneer de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, met een opzegtermijn van één maand.
3. Als u de overeenkomst opzegt, moet u de kosten vergoeden die hierdoor door Blue Professional Poolware gemaakt moeten worden.
4. Als u de overeenkomst annuleert, moet u de kosten vergoeden die hierdoor door Blue Professional Poolware zijn of nog gemaakt moeten worden en de schade die zij lijdt, tot een redelijk bedrag, vergoeden onverminderd het recht van Blue Professional Poolware om schadevergoeding te vorderen, indien en voor zover de schade het redelijke bedrag overtreft.
5. Blue Professional Poolware mag de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, wanneer:
a. u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt en/of weigert betalingszekerheid te stellen;
b. er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of overlijden.
Blue Professional Poolware hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan u en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim.
6. Blue Professional Poolware heeft het recht om de overeenkomst uit te blijven voeren.

Artikel 9. Hoe gebruikt u de internetsite?
1. Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailingen van Blue Professional Poolware zijn exclusief btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.
2. Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. U kunt geen klacht indienen over geconstateerde gebreken als het bovengenoemde wijzigingen in het product betreffen.

Artikel 10. Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?
1. Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor Blue Professional Poolware niet, niet tijdig of niet naar behoren haar producten kan leveren, zonder dat dat de schuld van Blue Professional Poolware is. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van Blue Professional Poolware.
2. Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van Blue Professional Poolware.
3. Wanneer er sprake is van overmacht mag Blue Professional Poolware de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan u hoeft te betalen.
4. Wanneer Blue Professional Poolware bij het intreden van de overmacht al aan een deel van haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, is Blue Professional Poolware gerechtigd om het reeds geleverde deel of de uitgevoerde werkzaamheden afzonderlijk te factureren.
5. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Blue Professional Poolware is aan u geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 11. Kwaliteit en monsters
1. Blue Professional Poolware staat in voor de kwaliteit van de producten zoals in de overeenkomst is omschreven.
2. Als is overeengekomen dat door Blue Professional Poolware monsters worden verstrekt, dan zijn de transportkosten daarvan voor uw rekening. De monsters dienen enkel ter aanduiding, de daadwerkelijk geleverde producten kunnen hiervan afwijken.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Blue Professional Poolware geleverde producten blijven eigendom van Blue Professional Poolware totdat u het volledig verschuldigde bedrag betaald heeft.
2. U mag deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten niet verpanden of op een andere manier bezwaren.
3. Als een derde beslag legt op deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten of een recht hierop wil vestigen, dan moet u dit Blue Professional Poolware zo snel mogelijk laten weten.
4. U bent verplicht om, indien mogelijk, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal. Als Blue Professional Poolware hierom vraagt, mag Blue Professional Poolware de polis van de verzekering inzien.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten
1. U mag het werk van Blue Professional Poolware niet openbaar maken of verveelvoudigen, tenzij Blue Professional Poolware hiervoor schriftelijke toestemming aan u geeft. Blue Professional Poolware heeft het auteursrecht over alle door of namens haar tot stand gebrachte werken.
2. U blijft eigenaar van de stukken die u aan Blue Professional Poolware ter inzage heeft gegeven.
3. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de internetsite en op lay-out en vormgeving van de internetsite zijn van Blue Professional Poolware en/of haar licentiegevers. U mag geen inbreuk maken daarop, waaronder ook wordt verstaan het maken van kopieën van de internetsite anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de internetsite.

Artikel 14. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens
1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.
2. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
3. Wanneer Blue Professional Poolware verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), is Blue Professional Poolware verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Blue Professional Poolware noodzakelijk is voor het correct opstellen en uitvoeren van de overeenkomst.
4. Blue Professional Poolware verwerkt persoonsgegevens met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.
5. Blue Professional Poolware gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om u van dienst te kunnen zijn, dan wel om de overeenkomst met u uit te voeren. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is om verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
6. Blue Professional Poolware treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en aard van de verwerking.
7. Wanneer u een beroep wil doen op één van de rechten die u op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk worden ingediend via info@elzenzwembaden.nl. Blue Professional Poolware zal dit verzoek binnen de wettelijke termijnen in behandeling nemen.

Artikel 15. Garantie
1. Indien aparte garantieverklaring: Blue Professional Poolware staat voor een periode zoals benoemd in de garantieverklaring in voor de kwaliteit van de geleverde producten.
2. Indien geen aparte garantieverklaring: Blue Professional Poolware staat voor een periode gelijk aan de door de fabrikant gegeven garantie in voor de kwaliteit van de geleverde producten.
3. Als Blue Professional Poolware uit hoofde van garantie aansprakelijk is voor een gebrek, heeft Blue Professional Poolware het recht om binnen een redelijke termijn nadat u aan Blue Professional Poolware heeft laten weten dat er sprake is van een gebrek, het product te vervangen, dan wel het ontbrekende alsnog te leveren. Als Blue Professional Poolware binnen de termijn deugdelijk presteert, is de overeenkomst correct nagekomen en heeft u geen recht op schadevergoeding. Van de garantie worden de arbeid(skosten) uitgesloten. Deze kosten mogen wij bij u in rekening brengen.
4. Garantie geldt niet wanneer er sprake is van overmacht.
5. Garantie wordt alleen gegeven als u aan alle (financiële) verplichtingen heeft voldaan. Iedere aanspraak op garantie vervalt, wanneer de door Blue Professional Poolware geleverde producten door u onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt en/of de door Blue Professional Poolware gegeven aanwijzingen (onder meer zoals opgenomen in de handleidingen) niet zijn opgevolgd. Ook geldt geen garantie als het gaat om normale slijtage.
6. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door u zijn voorgeschreven of door of namens u zijn aangeleverd.
7. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die toegepast zijn in zoutwater / zout electrolyse.
8. Corrosie die ontstaan is door omgevingsfactoren (zoals bijvoorbeeld: waterkwaliteit en gebruikt gereedschap) waar wij geen invloed op hebben is uitgesloten van garantie. De kans op corrosie kan verminderd worden door het gebruik van een offerpen/aardepen.
9. Bij elektrische storingen dient het product bij Blue Professional Poolware aangeboden te worden. Blue Professional Poolware start het onderzoek naar de oorzaak van het defect. Als de claim ongegrond is wordt er door Blue Professional Poolware onderzoekskosten in rekening gebracht. Wanneer de claim gegrond is vervallen de onderzoekskosten.

Artikel 16. Wie is waarvoor aansprakelijk?
1. Blue Professional Poolware verleent haar diensten naar beste weten en kunnen. Blue Professional Poolware kan echter niet de garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook behaald zal worden.
2. Blue Professional Poolware kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade. Ook niet indien deze schade direct of indirect verband houdt met vertraging of opschorting. Blue Professional Poolware is enkel aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.
3. Indien Blue Professional Poolware aansprakelijk is voor gebreken in door Blue Professional Poolware geleverde producten, dan is Blue Professional Poolware slechts verplicht om de gebreken te herstellen dan wel – ter keuze van Blue Professional Poolware – op de oorspronkelijke plaats van aflevering een product te leveren dat gelijk of gelijkwaardig is dan wel – ter keuze van Blue Professional Poolware – de schade in geld te vergoeden.
4. Als Blue Professional Poolware aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat met betrekking tot deze schade per gebeurtenis wordt uitgekeerd door de beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Blue Professional Poolware. Wanneer het maximum verzekerde bedrag hoger is dan het bedrag van de opdracht, dan is Blue Professional Poolware slechts aansprakelijk tot de hoogte van het bedrag van de opdracht, dat verband houdt met de geleverde diensten.
5. Schade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten.
6. Als derden in opdracht van u werkzaamheden verrichten is Blue Professional Poolware niet aansprakelijk voor kosten en schaden die zijn ontstaan door toedoen of nalaten van u of door bij de levering/het project betrokken derden. Als u door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kunt u deze claim niet doorleggen aan Blue Professional Poolware.
7. De informatie op de internetsite wordt door Blue Professional Poolware met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. Blue Professional Poolware aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.
8. Blue Professional Poolware draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de internetsite, die door derden zijn uitgegeven.
9. Iedere aansprakelijkheid van Blue Professional Poolware vervalt wanneer u niet binnen één jaar na levering producten of diensten een beroep doet op de tekortkoming.

Artikel 17. Wijziging van deze voorwaarden
1. Blue Professional Poolware kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.
2. Blue Professional Poolware kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 18. Geschillen en toepasselijk recht
1. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet u zich wenden tot de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.
2. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.